ฐานข้อมูลผลงานทางวิชาการ
ประสิทธิผลของการใช้สมาร์ทแอปพลิเคชั่นในกระบวนการบำบัดฟื้นฟูต่อเจตคติการใช้สารเสพติดและ กระบวนการบำบัดฟื้นฟูของผู้ป่วยยาเสพติด อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
11 ตุลาคม 2566

0


ประสิทธิผลของการใช้สมาร์ทแอปพลิเคชั่นในกระบวนการบำบัดฟื้นฟูต่อเจตคติการใช้สารเสพติดและ
กระบวนการบำบัดฟื้นฟูของผู้ป่วยยาเสพติด อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เอกสารแนบ