รพ.สต.บ้านคลองใส
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองใส รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยบริการสุขภาพที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ประเมินมาตรฐานการจัดบริการ อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสําหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล “ระดับดีเด่น” #โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองใส #สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี 20/12/2566
27 ธันวาคม 2566

0


วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
29 พฤศจิกายน 2566

0