ภาพกิจกรรม
วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นายสรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ประกาศและเผยแพร่ เจตจำนง เจตนารมณ์ มาตรการ และแผนปฏิบัติการ ในเวทีประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ดังนี้ - เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชน 3 เรื่อง - เจตนารมณ์เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 5 ข้อ - แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
16
6 พฤศจิกายน 2566